Účtovné služby

Účtovné služby

jednoduché a podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

trvalý pracovný pomer, dohody, ročné zúčtovanie dane

Administratívne služby

Administratívne služby

skenovanie, archivácia, digitálne spracovanie dát

Previous Next
Účtovné služby Účtovné služby
Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika
Administratívne služby Administratívne služby

Digitalizujeme!

Schválená novela Zákona o účtovníctve prináša od 01.01.2022 možnosť elektronizácie účtovníctva. Už nebude potrebné uchovávať účtovné doklady len v papierovej, ale aj digitálnej podobe.

Elektronický účtovný záznam je účtovný záznam vyhotovený v elektronickom formáte, pričom elektronický formát určuje vyhotoviteľ účtovného záznamu alebo je určený na základe dohody s prijímateľom účtovného záznamu.

Požiadavky na účtovný záznam sú:

 • vierohodnosť pôvodu - pripojením podpisového záznamu zodpovednej osoby, elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov,
 • neporušenosť obsahu - ak zaslaním alebo transformáciou účtovného záznamu nenastala zmena obsahu,
 • čitateľnosť účtovného záznamu - obsah účtovného záznamu je čitateľný ľudským okom.

Tieto požiadavky na účtovný záznam je účtovná jednotka povinná zabezpečiť od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu, v priebehu jeho transformácie, prijatia, odoslania, sprístupnenia až do konca lehoty na jeho uchovávanie (10 rokov).

Zákon o účtovníctve umožňuje transformáciu účtovného záznamu z listinnej na elektronickú povahu a opačne, pričom platí:

 • transformácia toho istého záznamu je možná len raz,
 • transformáciu účtovného záznamu je možné vykonať len zaručenou konverziou alebo skenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej forme (napr. .pdf, .png, .jpg).

Naša spoločnosť využíva podnikový informačný systém Účto+, ktorý slúži na zdieľanie účtovných dokladov medzi klientom a našou účtovnou kanceláriou.

Výhody systému pre klienta:

 • nástroj na vystavovanie faktúr zadarmo
 • dokonalý prehľad o prijatých a vystavených faktúrach
 • prehľad o splatnostiach
 • generovanie QR kódu na platbu na vystavených aj došlých faktúrach
 • evidencia úhrad a ich automatické párovanie s výpisom
 • filtrovanie podľa rôznych parametrov
 • vyhľadávanie
 • komunikácia s kolegami a účtovníkmi ku každému dokladu

Kalendár

Blížia sa termíny

08 October 2022