Účtovné služby

Účtovné služby

jednoduché a podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

trvalý pracovný pomer, dohody, ročné zúčtovanie dane

Administratívne služby

Administratívne služby

skenovanie, archivácia, digitálne spracovanie dát

Previous Next
Účtovné služby Účtovné služby
Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika
Administratívne služby Administratívne služby

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo slúži na zistenie základu dane daňovníka. Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú.

 

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

 • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri.
 • fyzická osoba, ktorá podniká (má príjem podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť (má príjem podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov), ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane podľa zákona o dani z príjmov a nevedie daňovú evidenciu,
 • fyzické osoby s príjmami z prenájmu (príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) a z použitia diela a umeleckého výkonu (príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov), avšak tie sa na rozdiel od fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepovažujú za účtovné jednotky podľa zákona o účtovníctve,
 • občianske združenie a jeho organizačné zložky s právnou subjektivitou, organizačné zložky Matice slovenskej s právnou subjektivitou, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - zároveň nesmú podnikať, nesmú byť subjektom verejnej správy a ich príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nesmeli presiahnuť hranicu 200 000 eur,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie s právnou subjektivitou - nesmú podnikať.

 

Aké knihy sa vedú v jednoduchom účtovníctve?

 • Peňažný denník – poskytuje prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti a na účtoch v bankách, priebežných položkách, či príjmoch a výdavkoch zahrňovaných do základu dane a príjmoch a výdavkov, ktoré základ dane neovplyvňujú,
 • Kniha pohľadávok – prehľad o pohľadávkach z obchodného styku, pohľadávkach z finančných vzťahov – úvery, voči zamestnancom a pod.,
 • Kniha záväzkov – prehľad o záväzkov z obchodného styku, záväzkov z finančných vzťahov – úvery, voči zamestnancom a pod.,
 • pomocné knihy (ak sú potrebné, napr. kniha cenín, kniha zásob a pod.).

 

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve obsahuje:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkov
 • Výkaz o majetku a záväzkoch

 

 

Kalendár

Blížia sa termíny

08 October 2022