Účtovné služby

Účtovné služby

jednoduché a podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

trvalý pracovný pomer, dohody, ročné zúčtovanie dane

Administratívne služby

Administratívne služby

skenovanie, archivácia, digitálne spracovanie dát

Previous Next
Účtovné služby Účtovné služby
Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika
Administratívne služby Administratívne služby

Podvojné účtovníctvo

 

Výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) sa v podvojnom účtovníctve zisťuje ako rozdiel výnosov a nákladov. Vychádza sa z neho aj pri zisťovaní základu dane z príjmov a pre ich vznik je dôležitý okamih ich vzniku, nie úhrady. 

Náklady sú peňažné vyjadrenie spotreby, spotrebovaných vstupov podniku pri výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb. 

Výnosy sú peňažné vyjadrenie príjmu, všetkého, čo podnik získa svojou činnosťou pri predaji tovarov poskytovaní služieb (a ostatnej činnosti).

Kto je povinný viesť podvojné účtovníctvo?

 • všetky účtovné jednotky, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (t. j. pre všetky obchodné spoločnosti, ako napr. s. r. o., a. s. a pre družstvá),
 • účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, ktoré podnikajú (t. j. cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu alebo občianske združenia, ich organizačné zložky a iné po splnení podmienok, ktoré uvádzame nižšie),
 • dobrovoľné pre všetky ostatné účtovné jednotky.

 

Ktoré knihy sa vedú v podvojnom účtovníctve?

 • Účtovný denník - poskytuje prehľad o všetkých zaúčtovaných prípadoch v účtovnom období – účtovné zápisy sa usporadúvajú chronologicky,
 • Hlavná kniha - preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období. Hlavná kniha zahŕňa syntetické a analytické účty podľa účtového rozvrhu a musí obsahovať najmä tieto údaje
  • stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
  • súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,
  • zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • Kniha pohľadávok – prehľad o pohľadávkach z obchodného styku, pohľadávkach z finančných vzťahov – úvery, voči zamestnancom a pod.,
 • Kniha záväzkov – prehľad o záväzkov z obchodného styku, záväzkov z finančných vzťahov – úvery, voči zamestnancom a pod.,
 • pomocné knihy (ak sú potrebné, napr. kniha cenín, kniha zásob a pod.). 

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve obsahuje:

 • Súvahu
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky

Kalendár

Blížia sa termíny

08 October 2022