Jednoduché účtovníctvo

Princíp jednoduché ho účtovníctva spočíva v tom, že podnikateľ porovnáva svoje zdaniteľné príjmy a daňové výdavky za účelom zistenia základu dane, pričom je dôležitý dátum príjmu alebo výdavku.

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva:

 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • podnikatelia nezapísaní v Obchodnom registri,
 • a iné (občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, cirkev, náboženské spoločenstvá a pod.),
 • fyzické osoby, ktoré dosiahli príjem z prenájmu alebo dosiahli príjem z použitia diela a umeleckého výkonu

Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy (kniha dlhodobého majetku, kniha zásob, kniha cenín a pod.

Peňažný denník je najdôležitejšou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve a poskytuje nám informácie o:

 • peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v bankách
 • priebežných položkách
 • príjmoch zahrňovaných do základu dane
  • predaj tovaru
  • predaj výrobkov a služieb
  • ostatné príjmy
 • výdavkoch vynaložených na podnikanie
  • zásoby
  • služby
  • mzdy
  • poistné
  • tvorba sociálneho fondu
  • ostatné výdavky
 • príjmoch a výdavkoch, ktoré neovplyvňujú základ dane

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctva

Každý podnikateľ, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo a je účtovnou jednotkou, musí zostaviť účtovnú závierku. Účtovná závierka zobrazuje to, ako podnikateľ v priebehu účtovného obdobia hospodáril a obsahuje:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch

 

Kontakt

ABALANS, s. r. o.
Jungmannova 1171/16
851 01  Bratislava

IČO: 47459522
DIČ: 2024015378

Mobil: +421 911 279900
Email:  abalans@abalans.sk