Tipy a pomôcky

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH

a)  meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala. Teda údaje dodávateľa. Dôležitý je pojem IČDPH, ktorý treba používať podľa charakteru registrácie. Teda napr. ak som registrovaný podľa § 7a (službová registrácia) v rámci vyhotovenia FA v tuzemsku sa takýto údaj neuvádza, resp. nevzniká vôbec povinosť vyhotovenia faktúry podľa § 72

b) meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,

c) poradové číslo faktúry (povinná náležitosť do KV),

d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry. V tomto prípade je nutné vnímať obsah faktúry, že ak má len dátum vyhotovenia a nemá dátum dodania, potom vyhotoviteľ deklaruje, že k dodaniu došlo dňom vyhotovenia faktúry (využívajú často krát zahraničné subjekty)

e) dátum vyhotovenia faktúry,

f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby. Tento údaj je dôležitý pre účely ustátia obsahu faktúry, ako aj dôkazného bremena. Súčasťou faktúry môžu byť prílohy, na ktoré sa odvoláva faktúra, pričom je nutné v texte uviesť, že súčasťou faktúry sú prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť). Treba si dávať pozor na to, keď faktúra obsahuje napr. text: „faktúrujem Vám poradenské služby“, „faktúrujem Vám právne služby“. Toto je nepostačujúci prvok pre účely vymedzenia obsahu faktúry a treba žiadať doplniť údaje. Riziko práva na odpočítanie dane.

g) základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

h) uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,

i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66. Ak faktúra obsahuje hodnotu v cudzej mene, pričom ide o dodanie v tuzemsku, potom daň musí byť prepočítaná na eur.

j) slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4.

k) slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby. Tento text je dôležitým prvkom pre účely či už cezhraničného prenosu DP alebo tuzemského prenosu DP.

l) údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,

m) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,

n) slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

 

Za faktúru sa považuje aj  zjednodušená faktúra (ods. 3).  Inštitút zjednodušenej faktúry je právo nie povinnosť, pričom o zjednodušenej faktúre hovoríme ak neobsahuje všetky náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona o DPH. Patrí sem:

  1. Doklad za tovar alebo službu, ak hodnota vrátane dane nepresahuje 100 eur – nemusí obsahovať údaje o odberateľovi (ods. 1 písm. b) a jednotkovú cenu (ods. 1 písm. g)
  2. Doklad z ERP do hodnoty 1000 eur vrátane dane v hotovosti alebo do 1600 eur, ak je úhrada inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platba kartou, poukážky) a doklady s tankovacích prístrojov do 1600 eur vrátane DPH.
  3. Opravná faktúra, ktorá mení pôvodnú faktúru, pričom musí obsahovať odkaz na pôvodnú faktúru a údaje, ktoré sa menia. Opravná faktúra teda nemá viac vymedzený obsah, čo sa javí až prílišne jednoducho. V podstate je to tak, pretože uvedenie pôvodného čísla faktúry znamená naviazať informácie k údajom na tejto faktúre. Toto v praxi býva častokrát chyba, že sa neuvádza pôvodné číslo faktúry.

Kontakt

ABALANS, s. r. o.
Jungmannova 1171/16
851 01  Bratislava

IČO: 47459522
DIČ: 2024015378

Mobil: +421 911 279900
Email:  abalans@abalans.sk