Tipy a pomôcky

Obrat pre účely DPH

Každý podnikateľ, ktorého obrat presiahne 49790€, je povinný sa registrovať za slovenského platiteľa DPH. Ako obrat sa sleduje hodnota dodaných tovarov a služieb, bez ohľadu na to, či došlo k ich úhrade.

Čo sa počíta do obratu pre účely DPH:

  • výnosy, resp. príjmy z dodaných tovarov a služieb v SR (bez ohľadu na to, či boli odberatelia platitelia alebo neplatitelia DPH, firmy či súkromné osoby
  • výnosy, resp. príjmy z prenájmu nehnuteľností (aj v prípade, že je prenájom od DPH oslobodený)
  • výnosy, resp. príjmy z predaja nehnuteľností (okrem príležitostného predaja)
  • výnosy, resp. príjmy z dodávok tovaru, ktoré samozdaňuje ich odberateľ z inej krajiny EU
  • výnosy, resp. príjmy z finančných služieb
  • výnosy, resp. príjmy z poisťovacích služieb (ide aj o sprostredkovateľov poistenia)

Do obratu sa nepočítajú:

  • výnosy, resp. príjmy z dodaných tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od DPH - napr. služby zdravotnej starostlivosti, služby sociálnej pomoci, výchovné a vzdelávacie služby poskytované súkromnými školami
  • výnosy, resp. príjmy z dodávok, ktorých miesto dodania sa nachádza mimo SR 
  • výnosy, resp. príjmy z predaja hmotného a nehmotného majetku (ak nejde o hlavný predmet podnikania)
  • výnosy, resp. príjmy z finančných a poisťovacích služieb, ak sú poskytované ako doplnkové služby

Ak firma dosiahla obrat 49790€ výlučne z poisťovacích činností, finančných služieb (oslobodené od DPH) či prenájmu alebo predaja nehnuteľností, ktoré sú v niektorých prípadoch oslobodené od DPH, nemusí sa povinne registrovať za platiteľa DPH.

Kontakt

ABALANS, s. r. o.
Jungmannova 1171/16
851 01  Bratislava

IČO: 47459522
DIČ: 2024015378

Mobil: +421 911 279900
Email:  abalans@abalans.sk